COLLECTIEVE INNOVATIE METHODE Innovatie Design

De Collectieve Innovatie Methode (CIM) is ontstaan uit de behoefte en wens om effectiever en sneller duurzaam te innoveren. JSID nodigt en daagt mensen uit om buiten hun kaders te treden en vanuit een nieuw perspectief intelligente oplossingen te ontwikkelen voor complexe problemen. Met CIM worden vraagstukken ontrafelt en innovatie processen ontworpen, maar de oplossingen worden samen met klanten en stakeholders ontwikkeld. Dit zorgt voor een grotere oplossingsruimte en meer eigenaarschap, dit is cruciaal voor een succesvolle implementatie van iets nieuws.

INNOVATIE 3.0

Innovatie 1.0 is de vernieuwing uit de tijd van de industriële revolutie waarin ambachten werden omgevormd tot industriële productie. Innovatie 2.0 is de vernieuwing van de huidige tijd waarin innovatie niet meer binnen een enkel bedrijf plaatsvind maar in samenwerking met andere organisaties. Belangrijke aspecten hierin zijn open-innovatie en cocreatie. In grote innovatieprojecten blijkt steeds weer de dringende behoefte aan meer overzicht en aan verbinding met een groter en complexer geheel. Het is één ding om een beperkt gebied of domein te vernieuwen, het is moeilijker om dit op grotere schaal en over langere termijn effectief te maken. We praten immers niet meer over problemen of uitvindingen binnen een bepaalde sector, maar over innovaties die verbonden zijn met meerdere domeinen. We spreken dan over systeeminnovaties en transities ofwel innovatie 3.0.
Samen met JSID ontwerpt u een innovatiestrategie om met stakeholders tot nieuwe duurzame diensten/concepten of business te komen. JSID neemt u mee door de verschillende fases van een ontwerpproces; van onderzoek tot conceptontwikkeling tot realisatie. Door zoveel mogelijk stakeholders mee te nemen in het creatieproces ontstaat er een groter draagvlak, meer vertrouwen en enthousiasme om te veranderen.
Dia4
Bovenstaande visualisatie van de Collectieve Innovatie Methode laat de verbindingsdynamiek zien met de IK-WIJ-ZIJ-ALLEN-ALLES invloedssferen. De beweging naar binnen, naar de kern, staat voor collectief leren. De extern gerichte beweging staat voor meervoudige waarde creatie in maatschappelijke- en zakelijke business cases. De dynamiek wordt doorsneden door 4 ontwikkelingspaden waarmee: een collectief bewustzijn wordt ontwikkeld, draagvlak gegenereerd, actie ondernomen en meervoudige waarde gecreëerd.

Productfolders Handig om te printen

De Collectieve Innovatie Methode bestaat uit 4 denkmodellen in het innovatieframe en 4 werkmethoden in het innovatievenster. Het innovatieframe bevat de tools voor het verkennen van strategische keuzes en het innovatievenster bevat methoden voor het bouwen van handelingsbekwame consortia. Hieronder aantal tools en methoden voor collectieve innovatietrajecten opgesteld in een productfolder die makkelijk te printen is.
Collectieve Innovatie

Collectieve Innovatie Methode De mens centraal

Het gaat er niet om dat collectieve duurzame innovatie plaats vindt in of via mensen, dat is al bekend. Het gaat erom dat alle betrokkenen inspelen op goodwill, talenten mogelijkheden en technieken werkzaam worden voor collectieve duurzame innovatie. Dus denkmodellen, werkmethoden om mensen bij elkaar werkzaam te maken of mensen en technieken, mensen en mogelijkheden werkzaam te maken. Toegepast dus! Het is fijn als de weide vol werklustige hinnikende paarden loopt, maar er is een methode nodig om de juiste paarden op de juiste wijze in te spannen en dan de juiste richting te kiezen naar een helder doel.
Visie John Schraven

Visie Onderlegger Collectieve Doelen Vertolken

Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met een min of meerdere mate van onzekerheid, zeker op de wat langere termijn. Legt de organisatie zich daarbij neer en wacht men af wat er gaat komen, dan wordt de organisatie stuurloos. Een heldere visie maakt duidelijk wat je acties en doelen zijn ook in een omgeving met veel onverwachte of niet te plannen ontwikkelingen. Met een visie kun je zowel de organisatie zelf, als de omgeving beïnvloeden. Immers, ook de organisatie speelt een rol in het maken van de toekomst.
Roadmapping

Roadmapping Effectief samenwerken met veel stakeholders

Het doel van een innovatie roadmapping is helderheid te verschaffen in vernieuwingstrajecten en ondersteuning te bieden bij het maken van strategische keuzes. Organisaties krijgen inzicht in hun doelen op korte en middellange termijn en worden concrete acties geformuleerd om deze doelen te bereiken. Roadmapping is een in de tijd uitgezette representatie van één of meer innovatierichtingen. Het roadmaptraject ondersteunt algemene samenwerking en helpt om gestructureerd te werken.
Scenarioplanning

Scenarioplanning Interactive toekomstverkenning

Het voorspellen van de toekomst blijft lastig. Om toch grip te krijgen op hoe de omgeving en de klantbehoeften zich ontwikkelen kan gebruik worden gemaakt van scenarioplanning. Dit is een methode voor het creëren van verschillende mogelijke of wenselijke toekomstbeelden Deze beelden kunnen gebruikt worden als verkennend instrument en als basis voor het ontwikkelen van lange termijnbeleid en strategie.
Innovatieframe

Het Innovatieframe Verkennen Van Strategische Keuzes

Door het innovatieframe toe te passen ontstaat een beeld, waarmee strategische keuzes worden verkend en waarin complexe duurzaamheidsvraagstukken kunnen worden ontrafeld. Zo ontstaan er nieuwe kansen, waardoor innovatie mogelijk wordt in het geheel van samenwerkende delen. Hierdoor wordt een basis gelegd voor een combinatie van nieuwe samenwerking en nieuwe inhoud, waarbij zowel maatschappelijke als eco-nomische doelen gerealiseerd kunnen worden.
Innovatievenster

Het Innovatievenster Bouwen Van Handelingsbekwame Consortia

Met het innovatievenster worden de voorwaarden geschapen voor vernieuwing. Collectieve duurzame innovatie gaat over het bouwen van handelingsbekwame consortia in de context van onze samenleving. Hoe wordt een bepaalde behoefte, een idee, technische vernieuwing of een trend omgezet in handelen? Het gaat erom richting te geven, structuur aan te brengen, kaders te scheppen en momentum te creëren. Zowel in de wijze van samenwerking als in de inhoud.
Stakeholder selectieroos

Stakeholders kiezen Collectieve duurzame innovatie mogelijk maken

De stakeholder selectietabel is een hulpmiddel om afwegingen te kunnen maken met betrekking tot welke kandidaten deelnemen aan een stakeholderarena. Het is niet de bedoeling om mensen op basis hiervan te beoordelen, maar wel optimaal zorg te dragen voor een kansrijk begin van innovatie.

Collectieve innovatie is handelingsperspectief vergroten...

Voor vragen of begeleiding op het gebied van innovatie, transities, productontwikkeling en innovatiedesign John Schraven: 06 53 44 90 55 of info@johnschraven.nl