Routeplanning
 

ROUTEPLANNING

Handelingsperspectief ontwikkelen

 

De innovatie routeplanner (roadmapping) biedt een basis voor het verkrijgen van inzichten op bovenliggend abstractieniveau. Hierdoor worden inzichten en problemen vertaald naar handelingsperspectief op andere schaalniveaus.

Routeplanning
 
ONDEK SAMENHANG TUSSEN STRATEGIE VANUIT MARKTKANSEN EN EIGEN AMBITIES. CRËEER EEN RICHTINGEVEND BEELD DAT UITNODIGT TOT KEUZES MAKEN.
 
 

DOEL

Het doel van een innovatie routeplanner is helderheid te verschaffen in vernieuwingstrajecten en ondersteuning te bieden bij het maken van strategische keuzes. Van talent naar ambitie.

DE AANPAK

Als eerste wordt de huidige situatie geïnventariseerd door de procesleider, door middel van interviews met sleutel-actoren en analyse van strategische documenten. Zo wordt de uitgangssituatie bepaald. Strategische informatie wordt systematisch in kaart gebracht.

Tijdens creatieve werksessies wordt de routeplanning met een team opgebouwd onder leiding van de procesleider en inhoudelijke deskundigen. De volgende stappen worden doorlopen:

  1. Scenario’s ontwikkelen

Met stakeholders en (externe) deskun-digen worden op speelse wijze innovatie-kansen ontwikkeld, in samenhang met de kracht, rol en positie van uw organisatie.

  1. Routeplanning opbouwen

De tijdshorizon wordt bepaald en de verschillende lagen zoals kennis stakeholders en markt worden in het routeplan opgebouwd.

  1. Ambities formuleren

Ambities voor de verschillende lagen worden geformuleerd zoals markt-, kennis- en organisatieambitie.

  1. Uitdaging aangaan

Voor welke uitdaging staan we als we vanuit de huidige situatie deze ambities willen vervullen?

  1. Innovatierichtingen benoemen

Wat loopt er allemaal al en welke plaats krijgt het in het routeplan? Er worden vervolgens concrete acties benoemd, keuzes gemaakt en prioriteit bepaald.

HET RESULTAAT

Het resultaat wordt na de werksessies weergegeven in een uniek en duidelijk overzicht van de samenhang tussen de eigen ambities, marktontwikkelingen, gewenste producten en diensten, benodigde organisatorische-, technologie- en kennisontwikkeling.

Door middel van de innovatie routeplanning is handelingsperspectief voor de verschillende stakeholders ontwikkeld op verschillende abstractieniveaus. Wensen en ideeën zijn omgezet naar concrete plannen.

KANSRIJKE INNOVATIE

De strategisch gekozen innovatierichtingen uit het routeplan kunnen als onderlegger dienen voor de ontwikkeling van business cases of kennis-agenda’s. Hierin worden nieuwe producten en diensten in combinatie met hun markt en klantprofiel benoemd. De rol van uw organisatie wordt omschreven voor het bereiken van de gewenste marktpositie. Dan is helder met welke kennis en technologie welke producten ontwikkeld moeten worden, wie de leiding neemt en wie daar aan gaat werken.

 
 

Routeplanning is één van de werkmethoden waarmee gewerkt wordt aan toekomstverkenningen binnen de portfolio van JSID en maakt deel uit van de Collectieve Innovatie Methodiek